Vieringen


Alle tijdstippen hieronder zijn onder voorbehoud.

Kijk ook bij de kerkberichten.

REGULIERE VIERINGEN


De reguliere Eucharistievieringen zijn als volgt:

Op weekdagen is er een Eucharistieviering om 18.30 uur

(Eerste Vrijdag van de maand in het Engels)

Op zaterdagen is er een Eucharistieviering om 18.00 uur

Op zondagen is er een Eucharistieviering om 11.00 uur


Voor kinderen van de basisschool is er tijdens zondagsviering Kinderwoorddienst en voor baby's, peuters en kleuters is er opvang in de pastorie (Leunseweg 5)


Voorts is er:

Op vrijdagen van 17.30 tot 18.15 uur Uitstelling van het Allerheiligste

Op zaterdag om 17.30 biechtgelegenheid


OVERIGE VIERINGEN


Naast de hiervoor genoemde vieringen vinden in de Paterskerk op wisselende tijden de volgende vieringen plaats:

- Vieringen met een basisschool

- Gezinsvieringen (meestal op een zaterdagavond om 18.00 uur)

- Eucharistievieringen voorafgaand aan een dag van "Familitreffen"

- Taizé-vieringen

- Uitvaarten

- Avondwakes


Data en tijdstippen worden aangekondigd in de weekberichten.


VASTE AFWIJKENDE TIJDSTIPPEN EN BIJZONDERHEDEN


Advent/Kersttijd


Viering van Barmhartigheid

- Enkele dagen voor Kerstmis is er op een weekdag om 19.00 uur (dag: zie weekberichten/actualiteiten) een viering van barmhartigheid met aansluitend biechtgelegenheid.


Op kerstavond

- 17.00 uur: Viering voor Peuters en Kleuters (woorddienst)

- 18.00 uur: Gezinsviering (Eucharistieviering)

- 21.00 uur: Plechtige Nachtmis


Op Eerste en Tweede Kerstdag

- 11.00 uur: Hoogmis (in de regel zonder kinderwoorddienst)


Op Oudjaarsavond

- 18.00 uur: Eucharistieviering


Op Nieuwjaarsdag

- Geen Eucharistieviering in de Paterskerk. Er is een gezamenlijke viering in de Grote Kerk om 11.00 uur.Veertigdagentijd/Paastijd


Aswoendag

-  18.00 uur: Eucharistieviering


Viering van Barmhartigheid

- Aan het begin van de Goede week is er op een weekdag om 19.00 uur (dag: zie weekberichten/actualiteiten) een viering van barmhartigheid met aansluitend biechtgelegenheid.


Woensdag in de Goede Week

- Geen H. Mis. Er is een gezamenlijke viering in de Sint Christoffelkathedraal te Roermond (Chrismamis)


Witte Donderdag

Geen Eucharistieviering in de Paterskerk. Er is een gezamenlijke viering in de Grote Kerk om 19.15 uur. Aansluitend is er in die kerk tot in de ochtend aanbidding van het Allerheiligste (uit veiligheidsredenen is de kerk zelf niet geopend. U kunt naar binnen via de sacristie).


Goede Vrijdag

- 15.00 uur: Kruisweg.

- 19.00 uur: Herdenking van het lijden en sterven van de Heer.


Paaszaterdag

- 20.00 uur: Paaswake


Eerste en tweede Paasdag, Hemelvaart en eerste Pinksterdag:

- 11.00 uur: Hoogmis (in de regel met kinderwoorddienst)


Vormsel

- De datum van het vormsel is afhankelijk van de beschikbaarheid van de bisschop of zijn plaatsvervanger. De parochie probeert het vormsel kort na Pasen plaats te laten vinden, bij voorkeur in het weekend na Pasen (Beloken Pasen/Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid).Door het jaar


Allerheiligen/Allerzielen

- Als Allerheiligen (1 november) op een weekdag valt, vangt de Eucharistieviering om 18.00 uur; anders geldt het tijdstip van het rooster van de reguliere weekendvieringen.

- Als Allerheiligen (2 november) op een weekdag valt, vangt de Eucharistieviering om 18.00 uur; anders geldt het tijdstip van het rooster van de reguliere weekendvieringen.


Patroonsfeesten van de parochie

- In het weekend het dicht bij 15 septmber vieren we het eerste patroonsfeest van onze parochie: Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten (patroon van de Paterskerk).

- In het weekend het dichts bij 4 oktober vieren we het tweede patroonsfeest van onze parochie: Franciscus van Assisi (patroon van de voormalige kerk 't Zonnelied).

- Het derde patroonsfeest van onze parochie is Christus Koning (patroon van de voormalige Vredeskerk). Dit feest wordt in de katholieke Kerk in het weekend gevierd.


Tweede Pinksterdag (Eerste Heilige Communie)

- 11.00 uur: Eucharistieviering met Eerste Communiekantjes van de scholen van onze parochie


Sacramentsdag

- Geen Heilige Mis in de Paterskerk. Gezamenlijke viering om 9.30 uur in de Grote Kerk. Aansluitend processie naar de Paterskerk waar een kort Lof met Uitstelling van het Allerheiligste plaatsvindt.


Antoniusnoveen

- Negen dinsdagen vóór 13 juni is er een plechtige viering van de Eucharistie op voorspraak van Sint Antonius van Padua om 18.30 uur. Ook wordt Sint Antonius bijzonder herdacht in de Eucharistieviering op 13 juni die plaatsvindt op het reguliere tijdstip (afhankelijk van de dag).


Oktober en mei

- In de maanden oktober en mei wordt om 18.10 uur de rozenkrans gebeden in de Paterskerk van maandag tot en met donderdag.

- In de maand mei is er bovendien wekelijks op vrijdag om 19.00 uur rozenkransgebed bij de Venrayse Lourdesgrot (Eindstraat 18).